Privacyverklaring

INNature, gevestigd aan Ds. Gewinweg 38 te Renkum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevenswww.hestertielrooy.nl Ds. Gewinweg 386871 XM Renkum info@hestertielrooy.nl+ 31627375247

Als je vragen hebt over de gegevensbescherming van INNature kun je contact opnemen met Hester Tielrooij, te bereiken via info@hestertielrooy.nl

Persoonsgegevens die ik verwerkINNature verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk

  • Na aanmelding voor de nieuwsbrief, een gratis online activiteit of het platform ‘Natuur en Intuïtie’– Voor- en achternaam- E-mailadres
  • Na aanmelding en deelname aan een betaalde activiteit of 1- op 1 begeleiding– Voor- en achternaam – Geslacht- Adresgegevens – Telefoonnummer- E-mailadres – Bankrekeningnummer
  • Na bezoek aan de website www.hestertielrooy.nl– IP-adres- Locatiegegevens- Gegevens over jouw activiteiten op mijn website- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerkMijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@hestertielrooy.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik persoonsgegevensINNature verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:- Het afhandelen van jouw betaling- Verzenden van mijn nieuwsbrief – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren- Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken- Om diensten te kunnen leveren- INNature analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.INNature verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvormingINNature neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van INNature) tussen zit. 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaarINNature bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Zolang je staat ingeschreven voor de nieuwsbrief, deelneemt aan een gratis online activiteit of deelneemt aan het platform Natuur en Intuïtie– Voor- en achternaam- E-mailadresDeze gegevens heb ik nodig om deze diensten aan jou te kunnen leveren.
  • Zolang je deelneemt aan een betaalde activiteit of 1- op 1 begeleiding of klant bent– Voor- en achternaam- Geslacht- Adresgegevens- Telefoonnummer- E-mailadres- BankrekeningnummerDeze gegevens heb ik nodig om deze diensten aan jou te kunnen leveren. 

Je gegevens worden opgeslagen in Mailchimp. Meer informatie over de beveiliging van gegevens door Mailchimp is hier terug te vinden: Ben je een klant dan worden je gegevens bewaard in het boekhoudprogramma Moneymonk. Zodra je je uitschrijft voor de nieuwsbrief, de online activiteit of het platform Natuur en intuïtie, worden je gegevens verwijderd uit mijn bestand.De gegevens van betalende klanten worden maximaal 7 jaar bewaard, de verplichte bewaartermijn van de Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derdenINNature verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruikINNature gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google AnalyticsBij de inrichting van Google Analytics heb ik de volgende maatregelen genomen ter bevordering van jouw privacy:– Google Analytics mag jouw IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.– De ‘Gegevens delen’ opties van Google Analytics heb ik uitgezet.– Ik heb een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google.– Analytics data wordt standaard 26 maanden opgeslagen.

Als je niet wilt dat ‘Google Analytics’ wordt gebruikt, kun je de ‘Google Analytics Opt-out Browser add-on’ voor jouw webbrowser downloaden en installeren. Je kunt de add-on downloaden van de Google site: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderenJe hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door INNature en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@hestertielrooy.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

INNature wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens verwerkINNature neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hestertielrooy.nl