Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Hester Tielrooy - INNature

Artikel 1 – Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtnemer: INNature, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 09186197, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.
 • Opdrachtgever: de persoon of instantie, die aan de opdrachtnemer opdracht verleent tot het verrichten van diensten.
 • Cliënt: degene die gebruikt maakt van een van de diensten die de opdrachtnemer aanbiedt.
 • De opdrachtgever en de cliënt kunnen, maar behoeven niet, dezelfde zijn.
 • Diensten: workshop, cursus, individueel traject online en/of offline

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de opdrachtnemer, tenzij hier uitdrukkelijk schriftelijk van wordt afgeweken.
 • De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bij beide partijen bekend, onder verwijzing naar de publicatie op www.hestertielrooy.nl .
  Op verzoek stelt de opdrachtnemer de voorwaarden digitaal aan opdrachtgever beschikbaar.
 • Aan het stilzwijgend niet toepassen van deze algemene voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 3 –  Offertes en aanbiedingen

 • Offertes van de opdrachtnemer zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. 
 • Alle offertes en aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 • Offertes zijn geldig tot aan de op de offerte vermelde datum. Na deze datum kunnen aan de onderliggende offerte geen rechten worden ontleend.
 • Tenzij in een offerte anders is aangegeven, zijn de geoffreerde prijzen voor bedrijven exclusief BTW en voor particuliere opdrachtgevers inclusief BTW.
 • Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 • De opdrachtnemer kan niet aan een offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel) van de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4 - Opdracht, uitvoering, wijziging of ontbinding van de overeenkomst

 • Een overeenkomst tussen door de opdrachtnemer en een opdrachtgever komt tot stand door aanbod en aanvaarding. 
 • Een opdracht wordt verleend door het ondertekend retourneren van een door de opdrachtnemer uitgebrachte offerte, dan wel door akkoord geven op een digitaal door opdrachtnemer gestuurde offerte of factuur. 
 • De overeenkomst wordt tevens geacht tot stand te zijn gekomen overeenkomstig de door de opdrachtnemer uitgebrachte offerte, zodra met de feitelijke dienstverlening door de opdrachtnemer een aanvang is gemaakt. 
 • De met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst leidt voor de opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting. 
 • De opdrachtnemer is gehouden om de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. 
 • De opdrachtnemer verricht haar diensten in sommige gevallen (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden.
 • Indien er sprake is van overmacht, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van de opdrachtnemer kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, om op een later tijdstip alsnog nagekomen te worden, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 5 – Facturen, prijzen en betaling 

 • Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur aangegeven termijn, op een door de opdrachtnemer aan te geven wijze, tenzij anders is overeengekomen. Indien geen termijn is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. 
 • Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige betaling van de factuur, dan is hij onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. De opdrachtgever is dan wettelijke rente aan de opdrachtnemer verschuldigd. In dat geval kan de opdrachtnemer besluiten om de dienstverlening aan de opdrachtgever op te schorten dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever van haar eventuele voornemen tot opschorting van de dienstverlening dan wel beëindiging van de overeenkomst, schriftelijk in kennis stellen. 
 • Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
 • Alle met de incasso gemoeid gaande (buiten)gerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
 • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de opdrachtgever degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van de opdrachtnemer. 

Artikel 6 – Annulering/beëindiging van de overeenkomst 

 • Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een coachsessie, coachtraject, workshop, cursus of training te annuleren of deelname van een opdrachtgever of cliënt te weigeren, dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag.
 • Annulering door de opdrachtgever kan tot 6 weken voor aanvang van een coachtraject,  workshop, cursus of training kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van het coachtraject, de coachsessie, workshop, cursus of training te voldoen.
 • Ingeval de opdrachtgever dan wel de cliënt, na aanvang van het coachtraject, cursus of training de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
 • Een individuele coachsessie kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Opdrachtnemer streeft ernaar afspraken altijd door te laten gaan c.q. te verplaatsen naar een ander tijdstip. Bij afzegging binnen 24 uur is opdrachtnemer gerechtigd de eerder overeengekomen prijs in rekening te brengen.
 • De opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen, indien de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, waaronder begrepen de in deze voorwaarden vastgelegde verplichtingen, tenzij de opdrachtgever, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, zijn verplichtingen binnen 14 dagen na verzending van deze aanmaning alsnog nakomt. 

Artikel 7 - Overmacht

 • De opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtgever, indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht.
 • Van overmacht is in ieder geval sprake als op het overeengekomen tijdstip voor workshop, cursus of individuele coaching  opdrachtnemer onverhoopt niet beschikbaar is ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van een naaste of vergelijkbare omstandigheid, waardoor zij haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
 • In geval van overmacht maakt opdrachtnemer zo spoedig als mogelijk na herstel of andere omstandigheid een nieuwe afspraak om de opdracht zoals overeengekomen uit te voeren
 • De opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht duurt, de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 • Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen van het niet, niet geheel of slechts gedeeltelijk uitvoeren van de overeenkomst als gevolg van ziekte of tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, of als gevolg van andere vormen van overmacht of (andere) onvoorziene omstandigheden.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid en risico

 • De opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever ontstaan als gevolg van een aan opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad. 
 • Indien de opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de totale vergoeding van een verstrekte opdracht.
 • De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de opdrachtnemer of haar ondergeschikten.

Artikel 9 – Auteursrecht, Intellectueel eigendom en gebruikersrecht 

 • Alle intellectuele eigendomsrechten van door opdrachtnemer ontworpen of tot stand gebrachte diensten en cursusmateriaal blijven, waar deze rechten van toepassing zijn, bij opdrachtnemer  berusten.

Artikel 10 - Klachtenregeling

 • Eventuele klachten over door de opdrachtnemer geleverde diensten dienen binnen 8 dagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan de opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever geacht akkoord te gaan met de geleverde dienstverlening. Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting. 

Artikel 11 - Slotbepaling - Toepasselijk recht

 • Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of mocht worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling, zullen de opdrachtnemer en de opdrachtgever in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen. Hierbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 • Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
 • Deze voorwaarden blijven van kracht indien de opdrachtnemer van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.